Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Вноски


За застрахованите от АОК заети лица и за 2021 година е в сила без промяна обща размер на вноската от 14,6 процента, плюс малка индивидуална допълнителна вноска. Вноската се определя от бруто заплатата. За наетите лица, вноската зависи от брутните приходи. Въпреки това има – също като в България – годишен лимит, така наречения праг на доходите.Има обаче годишна горна граница, така наречената оразмерителна граница на вноската. Никакви други здравноосигурителни вноски не се приспадат от заплатата. През 2021 г., лимитът е 58 050 евро.

Както и в България работодателите и служителите в Германия участват солидарно в плащането на вноската. Тук за работодателя тя е в размер на 7,3% и работодателят също заплаща половината от вноската.

Самонаетите лица плащат намалена вноска от 14% – плюс малка допълнителна индивидуална вноска – ако са избрали здравно осигуряване, без право на обезщетение по болест.