Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Полезна информация от World Wide Web


Феде­ра­лното министе­рство на вън­шните работи

Федералното министерство на външните работи е отговорно за германската външна политика и европейска политика. Тук ще намерите информация за правилата за издаване на визи, списък на държавите, за които се изисква виза за влизане в Германия, както и изтегляне на формуляри за кандидатстване.


Федерална служба за миграцията и бежанците

Федералната служба за миграцията и бежанците предоставя важна информация за социалното осигуряване достъпа до пазара на труда.


Профе­сио­нално призна­ване в Германия

Информирайте се за признаването на вашите дипломи.


Федерално министе­рство на вътре­шните работи

Федералното министерство на вътрешните работи дава информация за имиграцията в Германия.


Имигра­ционен портал на ЕСl

Наети лица, които искат да имигрират в европейския съюз могат да се инфопрмират тук.


Портал за професионална мобилност на ЕС – EURES

EURES (European Employment Services) е мрежа за сътрудничество, предназначена да улесни мобилността на работниците в Европейското икономическо пространство. Партньори в мрежата са обществените служби по заетостта, синдикати и работодателски организации. Мрежата се координира от Европейската комисия. тук ще получите информация на български език и консултация за възможностите за работа и живот и условията на труд в европейското икономическо пространство.


Акция за специалисти

Федералните министерства на икономиката и енергетиката и „Трудови и социални въпроси“ са разработили съвместно с Федералната агенция по заетостта е портал за имигранти. Това е най-важната информация за социално осигуряване.


Средни училища

Средните училища предлагат държавно спонсорирани езикови и интеграционни курсове.

Декларация за съгласие за ползване на Social Media Plugins

Вие желаете да ползвате разширяващ модул (Social Plugin), който се предлага от социална мрежа (SN) като услуга. Чрез използването на Social Plugin се прехвърлят данни на сървъра на социалната мрежа, например IP адрес, URL на посетените страници и други данни.

Прехвърлянето се осъществява, ако сте регистрирани в социалната мрежа. Също и по-късно, при определени обстоятелства събраните данни могат да бъдат свързани, когато в по-късен момент Вие се регистрирате в социалната мрежа.

Прехвърлянето на данни е възможно и тогава, когато съответния Social Plugin не се отпечатва.

AOK няма влияние върху това, кои данни да се прехвърлят и как операторът на социалната мрежа ще борави с данните. Още информация за ползването на данните ще намерите в указанията за защита на данните на съответния доставчик на Plugin.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Вашето съгласие за ползване на Social Plugins е доброволно. Разбира се Вие можете да продължите да ползвате интернет страниците на AOK, без да дадете съгласие или да активирате Social Plugin. Чрез неактивирането за Вас не възникват недостатъци или ограничения в ползването при посещение на нашите интернет страници.

 

Запознат съм с информацията за ползване на данните при активиране на Social Plugins и давам своето съгласие.