Добре дошли във Вашата AOK - Die Gesundheitskasse

Полезна информация от World Wide Web


Феде­ра­лното министе­рство на вън­шните работи

Федералното министерство на външните работи е отговорно за германската външна политика и европейска политика. Тук ще намерите информация за правилата за издаване на визи, списък на държавите, за които се изисква виза за влизане в Германия, както и изтегляне на формуляри за кандидатстване.


Федерална служба за миграцията и бежанците

Федералната служба за миграцията и бежанците предоставя важна информация за социалното осигуряване достъпа до пазара на труда.


Профе­сио­нално призна­ване в Германия

Информирайте се за признаването на вашите дипломи.


Федерално министе­рство на вътре­шните работи

Федералното министерство на вътрешните работи дава информация за имиграцията в Германия.


Имигра­ционен портал на ЕСl

Наети лица, които искат да имигрират в европейския съюз могат да се инфопрмират тук.


Портал за професионална мобилност на ЕС – EURES

EURES (European Employment Services) е мрежа за сътрудничество, предназначена да улесни мобилността на работниците в Европейското икономическо пространство. Партньори в мрежата са обществените служби по заетостта, синдикати и работодателски организации. Мрежата се координира от Европейската комисия. тук ще получите информация на български език и консултация за възможностите за работа и живот и условията на труд в европейското икономическо пространство.


Акция за специалисти

Федералните министерства на икономиката и енергетиката и „Трудови и социални въпроси“ са разработили съвместно с Федералната агенция по заетостта е портал за имигранти. Това е най-важната информация за социално осигуряване.


Средни училища

Средните училища предлагат държавно спонсорирани езикови и интеграционни курсове.